Techninis aptarnavimas Techninis aptarnavimas
Titulinis puslapis
Techninis aptarnavimas

Techninis aptarnavimas

 

Techninio aptarnavimo darbų kainoraštis 2018 m.

Meistrų sąrašas

VILPRA servisą verta rinktis: 


 - bene vieninteliai Lietuvoje turime savo serviso tarnybą; 
 - didžiuojamės daugiau kaip 25 metų darbo patirtimi; 
 - visi serviso meistrai yra kvalifikuoti ir licenzijuoti;

- nuolat vykdome mokymus meistrų kvalifikacijai kelti;
- esame atlikę paleidimo - derinimo darbus daugiau kaip 10 000 dujinių šildymo prietaisų ir virš 1000 šilumos siurblių; 
- paslaugas atliekame greitai ir kokybiškai, suteikiame garantiją;

- daugiau kaip 12 metų nuo įrangos pardavimo užtikriname remonto darbams būtinas atsargines dalis;
- vidutinė gedimo pašalinimo trukmė 7 valandos;
- klientams, sudariusiems aptarnavimo sutartis, taikome papildomos nuolaidos;
- nemokamai konsultuojame įrangos eksploatavimo klausimais.
- daugiau kaip 30 000 objektų aptarnaujame kasmet.

 

Atliekame:

- paleidimo-derinimo darbus;

- garantinį aptarnavimą;

- pogarantinį aptarnavimą;

- profilaktinį aptarnavimą.

 

                 

                

         

 

Pirminio paleidimo - derinimo darbai

Pirminio katilo(-ų) paleidimo-derinimo darbai: 

 

1. Patikrinti techninę ir projektinę dokumentaciją bei katilinės išpildymo atitikimą šiam projektui.

2. Vizualiai patikrinti katilo(-ų) išorinę būklę ir komplektaciją.

3. Patikrinti vidinę katilo(-ų) būklę ir komplektaciją.

4. Patikrinti maitinimo šaltinį.

5. Patikrinti, ar vandens ir kuro sistemos yra užpildytos.

6. Patikrinti, ar gerai nuorinta šildymo sistema.

7. Patikrinti vandens ir kuro slėgius sistemoje.

8. Patikrinti dujų paskirstymo mechanizmo katile(-ų) hermetiškumą.

9. Patikrinti katilo(-ų) sandarumą vandens linijoje.

10. Pajungti katilą(-ų) prie elektros tinklo.

11. Patikrinti, ar katilas(-ai) veikia pagal visus režimus.

12. Suderinti katilo(-ų) dujinį vožtuvą pagal techninius parametrus, jei derinamas dujinis katilas(-ai).

13. Patikrinti/nustatyti minimalų ir maksimalų katilo galingumą.

14. Patikrinti trauką dūmtraukyje, jei reikia.

15. Nustatyti reikiamus katilo(-ų) parametrus (pvz. siurblio darbo, pakartotinio įsijungimo, temperatūrinių režimų).

16. Patikrinti, ar visi termostatai ir valdymo elementai veikia pagal gamyklinius parametrus.

17. Patikrinti, ar saugumo priemonės veikia pagal gamyklinius parametrus.

18. Supažindinti vartotoją su katilo(-ų) naudojimosi instrukcija.

19. Užpildyti paleidimo-derimo darbų atlikimo atžymą garantiniame pažymėjime ir kitą paleidimo-derinimo darbų dokumentaciją.

 

 Garantijos sąlygos:

1. Garantija galioja tik įrenginiui/prekei. Įrenginio/prekės montavimui garantija netaikoma.
2. Garantija įsigalioja nuo įrenginio/prekės įsigijimo datos.
3. „VILPRA” garantinio laikotarpio metu nemokamai šalina gedimus, atsiradusius dėl gamintojo ir/ar pardavėjo kaltės.
4. Garantijos metu įrenginys/prekė gali būti remontuojama(-as) ir, esant reikalui, keičiama (-as) nauja (-u) tik „VILPRA” specialistų.
5. Garantijos metu pakeistos brokuotos detalės grąžinamos artimiausio „VILPRA” serviso, kurio kontaktai nurodyti šių garantijos sąlygų pabaigoje, skyriaus darbuotojui.
6. Įrenginio/prekės garantijos metu pakeistoms detalėms taikomas toks pats kokybės garantijos terminas, koks buvo nustatytas pirkėjo įsigytam įrenginiui/prekei.
7. Garantiniame pažymėjime turi būti įrašyti įrenginį/prekę sumontavusių ir paleidimo derinimo darbus atlikusių asmenų ar įmonių kvalifikacinių pažymėjimų ar atestatų numeriai, įmonių pavadinimai, asmenų pavardės ir šių darbų atlikimo data.
 

 Garantija netaikoma šiais atvejais:

8. Nepateikus įrenginio/prekės įsigijimo dokumentų.
9. Nepateikus garantinio pažymėjimo, jį pametus, kai pastarasis neužpildytas arba netinkamai užpildytas ne dėl pardavėjo kaltės.
10. Jei įrenginys/prekė eksploatuojamas(-a) nesilaikant reikalavimų, nurodytų šiose garantinėse sąlygose ir/ar įrenginio/prekės vartotojo instrukcijoje, kuri yra pateikiama pirkėjui kartu su įrenginiu/preke, įskaitant, tačiau neapsiribojant atvejais, kai įrenginys/prekė surūdija dėl vartotojo instrukcijoje nurodytų įrenginio/prekės eksploatacijos reikalavimų pažeidimo; kai šildymo sistema užpildyta didesnio kietumo nei numatyta vartotojo instrukcijoje vandeniu.
11. Jei pirkėjas savavališkai išmontuoja, išardo įrenginį/prekę, pažeidžia įrenginio/prekės plombas ar spaudus.
12. Dėl mechaninių pažeidimų, pirkėjo padarytų po įsigijimo eksploatuojant įrenginį/prekę (dėl smūgio, kritimo ar kitokio mechaninio poveikio padarytų pažeidimų).
13. Trapioms, lengvai dūžtančioms detalėms, pakuros detalėms (stiklui, šamotinėms ir keraminėms plytoms, deflektoriams, galinėms sienelėms, pelenų grotelėms), išskyrus atvejus, kai už šių detalių gedimus yra atsakingas gamintojas ir/ar pardavėjas.
14. Jei įrenginys/prekė sumontuotas(-a) nesilaikant gamintojo montavimo instrukcijoje, kuri pirkėjui pateikiama kartu su įrenginiu/preke, reikalavimų (neteisingai prijungus elektros maitinimą, esant per dideliam slėgiui, elektros įtampos svyravimams ir pan.).
15. Jei įrenginį/prekę sumontavo ir paleidimo derinimo darbus atliko neatestuota įmonė ar asmuo, neturintis kvalifikacinio dokumento, suteikiančio teisę atlikti įrenginio/prekės montavimo ir paleidimo derinimo darbus. Asmenų ir įmonių, įgaliotų atlikti įrangos montavimo ir paleidimo derinimo darbus, sąrašas yra skelbiamas www.vilpra.lt svetainės skiltyje „Techninis aptarnavimas“ (http://www.vilpra.lt/lt/servisas).
16. Jei į garantinį pažymėjimą nėra įrašyti įrenginį/prekę sumontavusių ir paleidimo derinimo darbus atlikusių asmenų ar įmonių kvalifikacinių pažymėjimų ar atestatų numeriai, įmonių pavadinimai, asmenų pavardės ir šių darbų atlikimo data.
17. Jei gedimas atsirado dėl to, kad pirkėjo savarankiškai pasirinktas projektuotojas parengė netinkamą įrenginio/prekės projektą, kurio pagrindu buvo sumontuotas įrenginys/prekė.
18. Jei įrenginys/prekė sugadinta(-as) dėl ne nuo gamintojo ir/ar pardavėjo priklausančių veiksnių.
19. Įrenginys/prekė negali būti eksploatuojamas padidinto dulkėtumo ar itin drėgnos aplinkos sąlygomis (vykstant patalpų remontui ir pan.).
20. Įvykus gedimui:
   1) skambinkite į artimiausią UAB „Vilpra“ saloną (kontaktus rasite čia);
   2) registruodami gedimą, praneškite operatoriui: garantinio pažymėjimo numerį, įrenginio/prekės pavadinimą, SN numerį, išsamiai apibūdinkite įrenginio/prekės gedimą;
  3) kylant klausimams dėl įrangos eksploatavimo, kreipkitės į įrangą sumontavusią įmonę ar į UAB „Vilpra“ techninio aptarnavimo skyrių.
21. Ši kokybės garantija nevaržo vartotojo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę/įrenginį ar paslaugą.
22. Vartotojui pareikalavus, ši kokybės garantija jam pateikiama raštu popieriuje arba kitoje jam prieinamoje patvariojoje laikmenoje.

 

Techninės profilaktikos darbai: 

 

1. Vizualiai patikrinti išorinę katilo(-ų) būseną.

2. Patikrinti bendrą prietaiso būklę, pašalinti nešvarumus iš prietaiso ir įsiurbimo kameros.

3. Patikrinti elektros kištukines ir gnybtų jungtis ir, jei reikia, sutaisyti.

4. Patikrinti, ar sandarios prietaiso išmetamųjų dujų, vandens tiekimo ir kondensato šalinimo linijos.

5. Patikrinti oro tiekimo/išmetamųjų dujų linijų sandarumą ir tvirtumą; jei reikia, sutvarkyti (dujiniams katilams).

6. Išvalyti šildymo katile esančius kondensato kanalus bei kondensato sifoną (jei reikia).

7. Nuorinti šildymo katilą.

8. Išimti pagalbinį šilumokaitį.

9. Patikrinti, ar šilumokaičio plokštės nėra užterštos, jei reikia išvalyti (prietaisams turintiems plokštelinius šilumokaičius).

10. Patikrinti degimą ir degiklio veikimą.

11. Patikrinti šildymo katilo nustatymą: jei reikia, nustatyti iš naujo.

12. Patikrinti reikiamus katilo parametrus (pvz. siurblio darbo, pakartotinio įsijungimo, temperatūrinių režimų).

13. Patikrinti, ar visi termostatai ir valdymo elementai veikia pagal gamyklinius parametrus.

14. Patikrinti, ar saugumo priemonės veikia pagal gamyklinius parametrus. 

 

 Užsakymų priėmimas telefonu: 8 - 5 - 273 75 01

 

 Už visus, aukščiau išvardintus darbus, klientas apmoka pagal iš anksto pateiktus įmonėje patvirtintus įkainius. ĮKAINIAI.

 

Kitos, sertifikuotos įmonės, teikiančios aukščiau išvardintas paslaugas:

Ieškoti čia